Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

För att accelerera användningen av AI hos kommuner och civilsamhälle kraftsamlar Vinnova tillsammans med AI Sweden under perioden 2022-2024 för att nå dessa målgrupper.

Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Det finns stor potential för kommuner och civilsamhälle att dra nytta av AI. AI spelar en viktig roll i att öka kvaliteten på välfärden och bidra med samhällsnytta för medborgare inom en rad områden - möjligheterna är mycket stora.

Målet med kraftsamlingen inom AI för kommuner och civilsamhälle är att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med
artificiell intelligens.
local_activity

Upcoming Events

link

Resources

2023-08-24 07:07 Post Articles & EditorialNews
Representanter från 12 av landets kommuner går samman för att presentera en rad rekommendationer för initiativ som ska stärka svenska kommuners förmåga att använda artificiell intelligens.

– AI-rådet är ett viktigt initiativ för Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att vi kan sätta en gemensam riktning för kommunsveriges strategiska arbete med AI och skapa möjligheter för alla kommuner, stora som små, att fullt ut nyttja möjligheterna med artificiell intelligens, säger Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

I en rapport från Digg, Myndigheten för digital förvaltning, 2019 beräknas den potentiella nyttan för AI i offentlig sektor till 140 miljarder kronor årligen. En stor del av det värdet finns att hämta i landets kommuner. Men användningen av artificiell intelligens i den kommunala förvaltningen spretar. Medan vissa kommuner har flera lyckade användningsfall att visa upp har andra inte kommit lika långt. Förutsättningarna mellan landets kommuner att utnyttja AI spretar också. Den kompetensbrist som många arbetsgivare i privat sektor vittnar om drabbar även kommunerna. Och strukturella utmaningar i förvaltningsmodeller, rådande lagar och utbildning bromsar utvecklingen.

Av dessa anledningar har Vinnova finansierat projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. 

– Vi ser ett stort behov av att fler kommuner på allvar kommer i gång med användningen av AI, och att man gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för att lära av varandra och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt, säger Fredrik Weisner, Områdesledare Digital Omställning på Vinnova.

Inom ramen för projektet har ett AI-råd med representanter från tolv kommuner tillsatts. Rådets arbete leds i samverkan mellan AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rådets ledamöter är utvalda för att ge bredast möjliga representation av landets kommuner. Det innebär deltagare från stora och små kommuner, kommuner som börjat använda AI och de som ännu inte kommit i gång. Mixen är viktig för att kunna fånga upp många perspektiv på kommunernas användning av artificiell intelligens, både när det gäller de möjligheter som teknikutvecklingen medför och utmaningar som kopplar till den.

– Vi börjar nu på allvar se vilken potential AI har att bidra till välfärdens utveckling, samtidigt som det finns ett behov av att identifiera vilka förutsättningar som behöver komma på plats och vilka risker som behöver hanteras för att öka Sveriges förmåga till hållbar omställning. Vägen framåt är tillsammans i bred samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats, säger Ola Odebäck, avdelningschef ekonomi och styrning, SKR.

Arbetet i råden ska primärt vara inriktat på kommunövergripande strategiska frågor som kopplar till artificiell intelligens. Målen är två :

 1. Identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med AI i Sveriges kommuner.
 2. Ta fram rekommendationer på konkreta initiativ som främjar värdeskapande med stöd av AI i kommunal sektor.

– AI-rådet är en viktig insats för välfärdens utveckling. Kommunerna behöver arbeta tillsammans i AI-frågor för att skapa strategisk förändring, övervinna hinder och effektivt förbereda för en framtid där AI förändrar allt från offentlig administration till välfärdsservice, säger Jonatan Permert, AI Sweden.

 Rådets tolv ledamöter

 • Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
 • Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
 • Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
 • Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
 • Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
 • Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
 • Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
 • Mathias Andersson, data scientist/AI lead, Helsingborg
 • Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
 • Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
 • Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Kontakt

Jonatan Permert, AI Sweden, sammankallande för AI-rådet: 0739-72 59 14, jonatan.permert@ai.se.

2023-05-11 12:53 Video
Inom ramen för projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle är en återkommande fråga från både kommuner och civilsamhället:"Vad kan vi använda AI till?" 

I ett webbinarium den 4 maj 2023 bjöd AI Sweden in sju företag att visa konkreta exempel på vad de hjälpt sina kunder med, där AI på olika sätt använts för smartare samhällsbyggnad. 

Medverkande gjorde: 

2023-05-10 09:18 Podcast Articles & Editorial
Marcus Matteby beskriver sig själv som en visionär som vill vara med och bygga ett bättre samhälle och stärka välfärden. Och som digitaliseringsdirektör i Sundsvall kommun är det knappast en överraskning att de digitala verktygen är viktigt i det bygget.

Sättet han vill använda tekniken på kallar han för kollektiv digitalisering – konkretiserad genom en ”digital kommunsammanslagning” mellan Sundsvall och grannkommunen Ånge.

Där samarbete ofta handlar om att man pratar ihop sig, men fortfarande jobbar var och en för sig, har Sundsvall och Ånge slagit ihop driftsmiljöerna, börjat använda samma applikationer och digitala infrastruktur för att i förlängningen också kunna slå ihop verksamhetsprocesser.

– Jag ser inget annat sätt än kollektiv digitalisering för att landets alla kommuner ska kunna bibehålla välfärden, säger Marcus Matteby.

Högst på önskelistan om policyförändringar som skulle kunna underlätta den utvecklingen är krav på öppna API:er, gränssnitt som gör det möjligt för system att kommunicera med varandra.

– Kommuner kan inte utveckla alla lösningar själva, men vi måste se till att de lösningar vi har kan prata med varandra. Jag skulle till exempel gärna se lagändringar som gör det svårare för leverantörer att låsa in sina kunder, säger han.

2023-05-04 12:57 Video Tools & Methods
Med artificiell intelligens får vi en helt ny verktygslåda att använda för verksamhetsutveckling. Oavsett om det handlar om att lösa gamla problem eller fånga helt nya möjligheter kan AI många gånger erbjuda helt nya lösningar. Men hur tar man sig från ett behov som finns till en konkret idé om hur det ska lösas? 

Pontus Wärnestål, biträdande professor med fokus på digital tjänsteinnovation vid Högskolan i Halmstad, och Anna Petersson, innovationschef på innovationsarenan HighFive, har tillsammans utvecklat en process för idégenerering som hjälper dig och dina kollegor att hitta svaret på den frågan – genom att ställa några andra frågor till er själva. 

I det här webbinariet, inspelat den 24 april 2023 inom ramen för AI Swedens och Vinnovas projekt "Kraftsamling för artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle", guidar de genom en komprimerad version av den processen 

Målgruppen är landets kommuner och organisationer i civilsamhället. Som deltagare behöver du inte vara insatt i AI som teknik – det viktigaste är att du är intresserad. Syftet är att visa hur en organisation kan arbeta med idégenerering genom att svara på ett antal frågor som handlar om behov och möjligheter.

2023-05-04 06:25 Linked Resource
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.
2023-05-03 13:05 Podcast Articles & Editorial
Hur värnar vi rättssäkerheten i ett samhälle där allt fler beslut fattas automatiskt? Kring den frågeställningen kretsar Charlotta Kronblads forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Nu forskar jag om vad som händer i gränslandet mellan juridik, teknik och organisation. Det är ett spännande möte i ett nytt forskningsområde som är med och skapar det samhälle som vi vill leva i, säger hon.

Samtalet i avsnittet tar sin utgångspunkt i ett rättsfall som Charlotta själv drivit sedan 2020, där hon försökt få ta del av den programkod som använts i beslut kring skolplaceringar i grundskolan. Men någon algoritm fick hon inte se, och inte heller var domstolen intresserad av den.

För Charlotta Kronblad blir det här ett tydligt exempel på hur bland annat bevisbördan behöver förflyttas:

– Det är orimligt att enskilda individer ska bevisa att de drabbats av felaktiga beslut på grund av en algoritm. Det är rimligare om de som har tillgång till algoritmen ska bevisa att den fattar beslut i enlighet med lagen, resonerar hon.

Vidgar vi diskussionen ytterligare ser Charlotta Kronblad ett behov av ett gemensamt språk, där jurister och programmerare bättre förstår varandra, och en teknikneutral lagstiftning som tar sikte på hur teknik används snarare än hur komplex den är.

2023-04-28 08:06 Post Articles & Editorial
Vinnova har just öppnat senaste utlysningsrundan av Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Det är en utlysning som vänder sig till kommuner och organisationer i civilsamhället, med möjlighet att söka upp till 600000 kronor i finansiering till ett första AI-projekt.

Sedan i höstas är åtta projekt från senaste utlysningen av Starta er AI-resa igång, och från de projekten går det att hämta några råd och tips för de organisationer som planerar sina första steg på resan:

Utgå från verksamhetens faktiska behov

Just nu får artificiell intelligens stor uppmärksamhet, driven inte minst av generativa AI-modeller som ChatGPT som kan chatta och Midjourney som skapar bilder. Men när ni funderar på vad som är ett bra första AI-projekt för er organisation, utgå inte från vad tekniken gör möjligt. Fundera istället på vad verksamheten behöver. Ett bra AI-projekt tar sig nämligen an faktiska behov, eftersom det är genom att ta sig an faktiskt behov och lösa riktiga problem som AI kan skapa nytta.

Och behöver ni inspiration, snegla på vad andra gör! På MyAI finns gott om exempel på hur svenska organisationer använder artificiell intelligens som ett verktyg.

Säkra tillgången till data

Det är inte ovanligt att tillgången till data blir en stötesten i många AI-projekt. Det kan handla om persondata, där GDPR blir en utmaning. Eller om data som finns i system som inte går att komma åt. Eller om att det inte finns tillräckligt mycket data. Eller något annat. För att inte fasta här, ta med datafrågan tidigt i projektplaneringen och låt tillgången delvis vara med och styra vilket som blir ert första projekt.

Förankra projektet i hela organisationen – inklusive ledningen

Ett framgångsrikt AI-projekt behöver förankras och involvera många delar av organisationen. För det första måste ledningen vara med på tåget. Många gånger förändras befintliga processer eller metoder när man börjar använda AI som ett verktyg – och då är det viktigt att exempelvis ledande tjänstepersoner och beslutsfattare är införstådda med vad som händer. Men det handlar också om att avsätta de resurser som behövs för ett lyckat arbete.

Och även om projektidén ska utgå från verksamhetens behov krävs det förutom god kännedom om den egna verksamheten andra kompetenser också. En uppenbar är det specifika AI-kunnandet, en annan är juridik. Och givetvis slutanvändarna, de som kommer att påverkas allra mest. 

Så se till att involvera alla personer som kommer att vara en del av projektet så tidigt som möjligt. Det är ett sätt att jobba runt potentiella problem innan de uppstår. Det kan till exempel handla om tillgång till data. Finns den hos en extern leverantör, vet ni att den går att komma åt? Och om den data ni behöver för er tillämpning innehåller personuppgifter, vad säger organisationens jurister om det? Och vad behöver användarna?

Sprid kunskap om projektet bland kollegorna

Kraften i vissa typer av artificiell intelligens skapar ibland en oro, till exempel om vad som kommer att hända med de egna arbetsuppgifterna på både kort och lång sikt. Se därför till att berätta om projektet för de kollegor som skulle kunna påverkas om lösningen faktiskt skulle användas i praktiken. Och kom ihåg att det inte bara är ett sätt att lugna, utan att också få värdefull input till projektet för att bättre förstå behoven!

Ta höjd för att vardagen kommer att kräva er uppmärksamhet

Att driva ett innovationsprojekt parallellt med ordinarie arbetsuppgifter blir lätt en utmaning. Om möjligt planera in lite luft i projektet, så att det finns tid att hantera brandkårsutryckningar i den löpande verksamheten utan att det drabbar AI-projektet. Ett sätt är att inte starta med ett för omfattande AI-projekt. Ju mer avgränsad tillämpning, desto bättre.

Skapa förutsättningar för att lära av projektet

Få AI-projekt är friktionsfria. Särskilt inte det allra första. Det kommer givetvis skapa frustration när saker och ting tar längre tid än man önskar, eller när det dyker upp tekniska hinder man inte hade förutspått. Men påminn er då om att detta är första steget på ett nytt lärande. Om ni redan från början skapar förutsättningar för att samla in och sprida de erfarenheter ni gör under resans gång ökar sannolikheten för att projektet som helhet bli lyckat och värdefullt även om det tekniska slutresultatet inte blir vad ni i förväg ser framför er.

Och dela gärna med andra! Ett sätt är att bidra till exempelsamlingen på MyAI.

Fånga upp alla nya idéer ni får

Att på egen hand själv börja jobba med AI, att ta steget från att läsa om tekniken till att faktiskt använda den, leder ofta till många nya idéer om hur den skulle kunna skapa nytta i verksamheten. Glöm inte att dokumentera alla nya idéer ni får så att ni kan jobba vidare med dem senare!

2023-04-26 08:10 Post FundingKnowledgebaseNews
Hej!

Här kommer en ny uppdatering om vad som hänt och vad som väntar inom ramen för AI Swedens och Vinnovas projekt Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

I de nätverksträffar vi har med de åtta projekt som fick finansiering i den senaste utlysningen av Starta er AI-resa har data som en förutsättning för AI diskuterats ur flera olika perspektiv. I ett blogginlägg på MyAI sammanfattar vi en del av de tankar som bollats i gruppen. 

En uppfräschad Starta din AI-resa

Vår utbildning Starta din AI-resa har nylanserats i ett uppdaterat utförande. Inte minst en översättning till svenska. Den vänder sig till dig som är nyfiken på vad AI är och vad det skulle kunna innebära för din organisation. När du är klar är du ett steg närmare att testa!

Finansieringsmöjligheter från Vinnova

Vinnovas utlysning Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle har nu öppnat. Syftet med utlysningen är att ta AI-lösningar närmare systematisk spridning. Vinnova söker därför AI-lösningar som idag befinner sig i tidig användning hos en kommun eller hos en aktör inom civilsamhället. Huvudsökande är företaget som utvecklar lösningen, medan behovsägare kan vara med som projektpart. Utlysningen stänger den 11 maj.

Vinnova har också publicerat förhandsinformation om nästa omgång av utlysningen Starta er AI-resa. Här är målgruppen kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta. Utlysningen öppnar den 27 april, med sista ansökningsdag den 12 september. På Kraftsamlingens sida på MyAI publicerar vi inom kort en text med några erfarenheter och råd från de åtta projekt som fick finansiering i senaste utlysningen av Starta er AI-resa.

På gång i Kraftsamlingen i närtid…

Den 4 maj klockan 10-12 kommer vi att arrangera ett nytt inspirationsevent, med fokus på lösningar för samhällsbyggnad. Ett antal teknikleverantörer kommer då visa upp exempel på lösningar de byggt åt sina kunder – och dessutom blir det möjligt att mingla digitalt med företagen. Och även om exemplen är hämtade från samhällsbyggnadsprocesser går de att använda som inspiration för andra tillämpningar också.

Den 16 maj klockan 9-16 arrangerar Atea och Microsoft ett hackaton för att på fyra timmar gå från idé till prototyp för nya välfärdslösningar. Deltagarna till eventet, som arrangeras i Microsofts lokaler i centrala Stockholm, tar med sig behov, medan Atea och Microsoft står för teknikkunnandet. 

…och senare under våren

Det kommer också bli fler avsnitt i podden Digitalsamtal om användning av AI i kommuner och civilsamhälle. Härnäst med Francisca Hoyer som gäst. Hon leder AI Swedens arbete med stora språkmodeller och berättar bland annat vad en språkmodell är och hur GPT-SW3 skiljer sig från ChatGPT. 

För podden är vi ständigt på jakt efter relevanta gäster. Så känner ni till någon som ni tycker borde vara med och berätta om sitt projekt, hur kommunen tagit sig an AI på ett övergripande plan eller något annat som kopplar till Kraftsamlingen – hör av er! Eller om du och dina kollegor har ett inspirerande exempel själva.

AI-rådet för landets kommuner är igång

I början av april hade Kraftsamlingens AI-råd sitt första möte, med medlemmar från 12 av landets kommuner. Målen med rådet är bland annat att identifiera och prioritera tillämpningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor för ökat värdeskapande med Al i Sveriges kommuner.

Inspelning från tidigare event

Hur gör man för att starta sin AI-resa – och vad lär man sig på vägen? Det var de övergripande frågeställningarna på vårt webbinarium den 18 januari. Inspelningen finns på YouTube. Här hittar ni även inspelningen från Kraftsamlingens event den 29 mars med rubriken AI-inspiration: Sex exempel på effektivare administration i kommun och civilsamhälle. Sex teknikleverantörer från AI Swedens nätverk visade då upp exempel på lösningar som de byggt åt sina kunder.

Attributes

Vision & Strategy, Data, Technology, Usecases & Inspiration, Execution
Civil Society, Municipality
link

Resources

2022-09-15 11:12 File FundingNews Swedish
2023-09-13 06:20 Weblink Funding
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som i bred samverkan vill utveckla och testa gemensamma resurser och förmågor som bygger på artificiell intelligens. Utlysningen är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle.
2023-05-11 12:34 Content Knowledgebase
Kom igång med er kraftsamling för AI! Här har vi samlat material som ni kan ta del av i egen takt.

Vad är AI och vad kan AI användas till?

AI kan ses som en verktygslåda av tekniker som kan användas på en rad olika områden. Till exempel kan AI användas för att automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för människor att fokusera på mer komplexa och kreativa uppgifter.

Inom sjukvården kan AI hjälpa till att analysera patientdata för att upptäcka sjukdomar tidigt eller föreslå skräddarsydda behandlingsplaner. Inom affärsvärlden kan AI användas för att analysera kundbeteende och optimera marknadsföringsstrategier. AI kan även hjälpa till att förbättra kommunikation genom att översätta språk i realtid, eller genom att driva interaktiva chatbotar som kan svara på kundfrågor dygnet runt.

Det är viktigt att komma ihåg att AI inte är en magisk lösning som kan lösa alla problem. Precis som med alla verktyg måste det användas på rätt sätt och med förståelse för dess begränsningar. Men när det används ansvarsfullt och etiskt, kan AI erbjuda betydande fördelar och möjligheter för både företag och samhället i stort.

Hur kommer du i gång?

Här nedan har vi samlat blandat material för dig som är nybörjare, nyfiken och vill komma i gång. Få inspiration genom att se och höra vad andra gjort men också öka förståelsen:

 • Inspirationsevent - Titta på våra AI-inspirationsevent med konkreta exempel på hur AI kan användas bland annat inom administrationsprocesser och för smartare samhällsbyggnad
   
 • Onlineutbildningar - En samling av några “kom-i-gång”- utbildningar samt kunskapshöjande filmklipp som beskriver vad AI är och ger dig en inblick inom området.
   
 • Podcast - Lyssna på intressanta samtal, låt dig inspireras, lära och ta del av olika insikter och perspektiv
   
 • Tips för att börja din AI-resa - Samlade lärdomar och tips från de utvecklingsprojekt som fått finansieringsstöd från Vinnova i första utlysningen av “Starta er AI-resa” inom Kraftsamlingsprojeket. Förutom konkreta tips och råd får du även veta varför det är viktigt att arbeta med sin data 
   
 • Relevanta användningsfall att inspireras från - Här har vi listat en rad olika användningsfall som du kan kolla in för inspiration om vad som är möjligt att göra med AI inom kommun och civilsamhälle
Read more
2022-09-12 09:13 Linked Resource
Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.
contact_mail

Contacts

people

Members and Participants