Aiibi - anonymisering i bild

Trafikkontoret hanterar dagligen en mängd bilder tagna i stadsmiljö. Via appen “Tyck till” inkommer årligen ca 500 000 bilder till vårt servicecenter varav en hög andel visar identifierbara privatpersoner. Bilder med identifierbara individer ställer krav på sekretssfunktioner i våra IT-system vilket är kostnadsdrivande. Att integritetsskydda personer i bild behöver annars ske manuellt vilket är tidskrävande.

Genom att automatisera en anonymisering av personer i bild med hjälp av AI höjer och effektiviserar trafikkontoret sin förmåga att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.

Det övergripande målet med projektet är att ha implementerat en AI-lösning för anonymisering i bild för samtliga inkommande bilder till trafikkontorets servicecenter.
Lösningen bygger på en programvara från den Österrikiska programleverantören Celantur.

Programvaran levereras färdigkonfigurerad och går som en Dockerinstans på en kraftfull Linux-server med ett Nvidia GPU.

Integrationer mot Celanturs programvara görs via ett API framtaget av programleverantören och medger bland annat att man kan ställa olika nivåer för anonymiseringen.

Resultatet är att bilderna blir hundraprocentigt avidentifierade, vilket var trafikkontorets kravnivå. Det medför också att servicecenter kan korta svarstiden och arbeta mer effektivt då ingen manuell hantering kommer att behövas för att avidentifiera inkomna bilder. 

Projektet kommer att medföra positiva synergieffekter för andra verksamheter och deras IT-system, inom trafikkontoret.

Attributes

Execution
Municipality
Operations
More Efficient
Practioner
Optimization
Image Analysis