Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälle

Del i kraftsamlingen för AI i kommuner och civilsamhälle

Utlysningen Gemensamma  AI-förmågor är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Utlysningen är öppen från och med 6 dec 2023 fram till 3 april 2024.

Gemensamma AI-förmågor är en möjlighet för flera behovsägare att tillsammans påbörja en konkret och långsiktig resa mot gemensamma AI-förmågor. Lösningarna som eftersträvas bör ha en bred relevans för många aktörer utöver de aktuella projektparterna. På så sätt kan projekten agera som pionjärer inom viktiga områden, vilka gärna får ha nationell relevans och avsevärd potential då ansökningarna bedöms i konkurrens. 

Vinnova förväntar sig ett tydligt finansiellt engagemang från behovsägarna och i projektet ska det ingå aktiviteter för att informera, underlätta för och i någon mån även engagera en bredare målgrupp, t ex i form av referensgrupper. Projekten ska göra tydliga framsteg på väg mot en framtida implementation och kan inte stanna i enbart t ex en initial utredande, policyutvecklande eller förberedande fas.

För att hitta samarbetspartners och diskutera gemensamma intressen finns möjlighet att dela idéer och integrera med andra i fältet till höger.

pages

Resources

2023-11-07 08:15 Image
Inom ramen för kraftsamlingen har AI Sweden tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner upprättat ett AI-råd, där 12 representanter från landets kommuner ska se över vad kommunsverige behöver för att accelerera användningen av AI. Ett sätt är för både kommuner och civilsamhällesorganisationer att gemensamma förmågor och resurser för AI att samarbeta kring. Men vad skulle en sådan gemensam förmåga kunna vara? AI-rådet har identifierat ett antal områden som ni hittar på bilden nedan, och som är deras rekommendation och förslag på områden att gå samman kring.

Attributes

Ecosystem & Partners
Civil Society, Municipality
Funding
pages

Resources

Förslag och idéer på gemensamma förmågor

I den här kolumnen kan ni posta era förslag och idéer som ni har på projekt för gemensamma förmågor. Hittar ni en idé som ni gillar så kan ni gilla den för att visa att ni är intresserad av samarbete, ni kan också kommentera för att utveckla idén vidare.

För att lägga in ett förslag klickar ni på knappen nedan, skriv in ett namn på idén, en beskrivning och även en bild om ni vill, sedan klickar ni på “Spara”.

För att kunna lägga in idéer och förslag samt kommentera behöver ni ha ett konto och vara inloggade på My AI.

Lägg till förslag eller idé

2024-03-19 15:34 Post Funding
Kort beskrivning

Med hjälp av generativ AI skapa en chattbot som hjälper till med att öka transparensen med allmänna handlingar. Med en AI-lösning ska en medborgare och/eller ett företag kunna ställa en fråga till assistenten (boten) och kunna få svar. Assistenten ska kunna ställa följdfrågor och ta fram svar utifrån den begäran som inkommit. Vi önskar även i ett steg två kunna bygga på med sekretessprövning och ”maskning” av uppgifter som faller under sekretess.

Bakgrund

I dag så tar en begäran om allmän handling lång tid att handlägga. Det har inneburit att de flesta myndigheter har lagt på en administrativ kostnad på utlämningar som överstiger 10 sidor. Genom att med hjälp av generativ AI få stöd i att ta emot begäran, säkerställa vad som önskas och sedan paketera informationen eller handlingen för att sedan lämna ut så skulle det skapa ett stort mervärde ute i verksamheterna. Det skulle helt enkelt bli lättare för medborgare att få tillgång till allmänna handlingar som vi enligt lag är tvungna att hantera skyndsamt utan att staden behöver ta ut en administrativ kostnad. Handläggare kan då lägga mer tid på mer komplexa utlämningar och låta assistenten ta hand om mera enkla och lätta utlämningar. Assistenten kan även hjälpa till att sammanställa för handläggare som sedan gör sista bedömningen. Detta skulle förenkla arbetet oerhört och öka medborgarservicen.

2024-03-18 16:09 Post FundingOther

Inledning

Ett konkret sätt att öka äldres livskvalitet är att ge de anhöriga samlad och faktabaserad information och tips om hur de svenska systemen för vård, omsorg och andra vardagsfrågor fungerar praktiskt, ekonomiskt och socialt.

En mycket stor grupp i samhället i åldrarna 45-65 år försöker i dag kombinera yrkesarbete med att ta hand om sin egen familj OCH att ta ansvar för sina äldres vardag.

Dessvärre är kunskapsnivån om åldrande och samhällssystemen för vård- och omsorg av äldre, relativt låg i den generation som nu ska ta hand om sina föräldrar, svärföräldrar och andra nära och kära. Det skapar tidsbrist, frustration och oro som går ut över den sociala kontakten och påverkar äldres livskvalitet negativt.

Syfte och mål

Jag vill hitta samarbetspartners för att utveckla och utvärdera en digital plattform med smarta AI-lösningar som proaktivt hjälper yrkesarbetande personer som ger stöd i vardagen till äldre släktingar.. Projektets mål är att validera att den digitala plattformen ger positiv effekt på yrkesarbetande anhörigas möjlighet respektive vilja att stötta sina äldre släktingar. 

Förväntade resultat och effekter

Ett framgångsrikt projekt kan förbättra äldres livskvalitet genom ett bättre stöd från deras släktingar. I dag är 1 100 000 svenskar äldre än 75 år. Om deras barn, barnbarn och andra närstående får verktyg för att ge mer av social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen så skulle både den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet öka hos våra äldre.

Ett lättillgängligt och informativt stöd till de anhöriga skulle också kunna ge positiva effekter i form av mindre stress, oro och i slutänden undvika utbrändhet. I dag ökar sjuktalen som mest för kvinnor över 50 år som befinner sig i livspusslets 2:a halvlek där de ska kombinera yrkesarbete och omsorg för sin egen familj med att ge stöd till äldre släktingar. Minskade sjukskrivningar skulle också vara en stor vinst för arbetsgivare i form av ökad produktivitet.

Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt. I dag arbetar ca 160 000 personer i yrken där de har direkt kontakt med de äldre men också med deras anhöriga. Om anhöriga och äldres kunskapsnivå om den offentliga äldreomsorgens möjligheter och begränsningar så ökar sannolikt förutsättningarna även för personalen att göra ett bra arbete och må bra på jobbet.

Planerat tillvägagångssätt och genomförande

Projektet har fem steg: 1. Identifiering av målgrupp och rekrytering av testdeltagare (anhöriga, äldre, omsorgspersonal) 2. Genomförande av utvecklingen av det digitala verktyget 3. Genomförande av testprogrammet med det digitala verktyget 4. Intervjuer och utvärdering med testdeltagare 5. Dataanalys och sammanställning av resultat i rapport.  Stegen kommer att utföras av Forum för Anhöriga till Äldre i samarbete med konsulter med ansvar för den tekniska implementeringen samt för externa kontakter med målgruppen för testet.