Informationsdriven vård

Program owned by AI Sweden and part of AI inom hälso- och sjukvård Swedish
1y ago update
Informationsdriven vård är AI Swedens innovationsmiljö för sjukvård och hälsa. 

Det handlar bland annat om att lyssna in behov och hjälpa hälso- och sjukvårdens aktörer att skala upp tillämpningen av AI. Inom programmet missionerar vi om möjligheterna samt stöttar och lyfter fram föredömliga AI-lösningar så att de sprids  till flera regioner och andra aktörer inom vård och hälsa i Sverige.

AI Swedens innovationsmiljö ska bidra till att identifiera, stimulera, lyfta och skala upp lyckade exempel på innovativa AI-tillämpningar i hälso- och sjukvården, och skapa nationella samverkansstrukturer för att sprida AI-tillämpningar mellan vårdgivare

Svensk sjukvård måste dela och ta till sig av kunskap om hur man tar tillvara all den information som genereras inom sjukvårdssystemet för att producera effektivare och jämlikare vård. För detta krävs både nya arbetssätt och nya typer av samarbeten mellan universitetssjukhus, universitet, vårdgivare, myndigheter, industri och akademi.

Några exempel är att skapa bättre förutsättningar för precisionsmedicin, förebyggande vård och uppföljning, samt analyser för att optimera vårdflöden och planering.

Exempel på projekt:

Federerad inlärning mellan två svenska regioner för högre kvalitet på AI-modeller.

Syntetisk data prediktion av tid till utskrivning på IVA, utvärdering av syntetisk data.

GPT-SW3 är  den i särklass hittills största svenska generativa språkmodellen för texthantering, med många användningsområden inom sjukvården.

pages

Resources

2024-02-09 14:47 Weblink

AI in healthcare

Artificial Intelligence (AI) is a game changer for the healthcare sector, and it will radically transform the way we work and the results we achieve. AI covers a wide range of new technologies based on advanced algorithms and learning systems.

Benefits of AI in healthcare:

 • Supports faster and more uniform analyses
 • Identifies signs of disease in medical images and allows faster diagnostics
 • Supports early and more accurate diagnosis and treatment
 • Increases involvement of patients and relatives in decision-making
 • Increases the level of individualised treatments
 • Streamlines administrative workflows
 • Assists in repetitive jobs

If you have questions, inquiries or ideas for AI projects, please do not hesitate to get in touch. Please use the contact form below or send an e-mail to cai-x@rsyd.dk.

2023-12-22 12:08 Linked Post Knowledgebase
Inom ramen för innovationsmiljön Informationsdriven vård bjöd AI Sweden in till samverkansdagar den 22-23 november 2023 för att sprida kunskap om hur datadrivna arbetssätt och AI kan användas för att effektivt använda tillgängliga resurser och ge högkvalitativ vård till så många patienter som möjligt.

Nedan kan du ta del av intervjuer, panelsamtal och presentationer från dagarna.

Resursoptimering med hjälp av AI – Tre röster om artificiell intelligens i vården

Panelsamtal

Presentationer

2023-11-17 18:00 Video
Lyssna på Magnus Kjellberg, föreståndare på Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och digitaliseringsstrateg i Västra Götalandsregionen, i avsnitt 109 av AIAW Podcast.  I detta avsnitt blir Magnus intervjuad om lika aspekter av AI i vården av Louise Callenberg och Anders Arpteg.
E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till färdplan för genomförande av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård samt tandvård. Detta är en delredovisning av uppdraget. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast 31 mars 2024. Delredovisningen beskriver en övergripande färdplan, preliminära kostnadsberäkningar samt förslag till fortsatt arbete. Som grund för det fortsatta arbetet presenteras ett nuläge, en samlad målbild samt förslag till definitioner av centrala begrepp för färdplanen.
2023-08-23 18:10 Weblink Articles & Editorial
Just nu testas ett nytt system med artificiell intelligens, AI, på en avdelning på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Syftet är att frigöra resurser, sängplatser och material – för bättre patientvård. – Det här är en glad nyhet. Vi ser potential med den här tekniken, säger Sara Lundsten, doktorand och anestesi- och intensivvårdssjuksköterska, i en intervju med SVT.

Du kan läsa mer om projektet i Läkartidningen och på MyAI.

2023-08-23 18:00 Weblink Articles & Editorial
I detta avsnitt av dyker vi djupare in i hur artificiell intelligens (AI) kan revolutionera sjukvården. Vår gäst är Magnus Kjellberg, Head of AI Competence Center, från Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda kompetenscentrum för AI, en enhet som skapats för att stödja och driva utvecklingen av AI inom hälso- och sjukvården. Vi diskuterar hur AI redan hjälper till och avlastar inom vården, med praktiska exempel som bilddiagnostik och beslutsstöd. Magnus delar framsteg och projekt från verksamheter på Sahlgrenska, inklusive innovativa tillämpningar inom radiologi och planering. Lyssna för att få reda på hur AI kan skapa stor nytta för att effektivisera vården och processa stora mängder data. Vi diskuterar vikten av data och dess potential att revolutionera hälso- och sjukvårdens dataanalys och beslutsprocesser. Vi tar även en närmare titt på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetenscentrum för AI, vilket startades under hösten 2021 med målet att stödja utveckling och införande av AI inom klinisk praxis. Vi diskuterar centrumets roll som en knutpunkt för AI-frågor på sjukhuset, dess arbete för att främja externa samarbeten och dess inriktning mot forskning inom AI.
Det övergripande syftet med projektet är att driva på den förändring som krävs för att regionerna ska kunna arbeta mer informationsdrivet. Detta förberedelseprojekt utgör steg 1, där målet har varit att initiera samarbeten, testa nya tekniker och genomföra datauttag – allt som en förberedelse inför steg 2, en nationell systemdemonstrator.

Förberedelseprojektet har utgjorts av två huvudspår – ett tekniskt spår och ett spår för diskussion och kunskapsöverföring. Diskussionsspåret har, med sina 6 interregionala arbetsgrupper, identifierat nödvändiga steg att ta i skiftet mot informationsdriven vård. Det tekniska spåret har fokuserat på 1) datauttag vid en region för analys och prediktion, 2) federerat lärande inom en region och 3) en ny metod för syntetisk generering av hälsodata.

Resultaten kan sammanfattas i fyra olika delar:

 • Projektets två spår har levererat insikter, underlag och förslag på aktiviteter till kommande steg 2, den nationella systemdemonstratorn.
 • Region Örebro läns skarpa datauttag har lett till många viktiga lärdomar (juridiska, tekniska och organisatoriska) för vad en region behöver göra för att jobba informationsdrivet.
 • Ett test av federerat lärande inom en region har förberetts (men ännu inte genomförts).
 • En ny metod för syntetisk generering av hälsodata har testats och vetenskapligt publicerats.

Förberedelseprojektet har till stor del uppnått sina mål och ett grovt förslag på steg 2 har tagits fram. Slutsatsen är att vi är väl rustade inför nästa steg och ämnar därför söka Vinnovas utlysning för en nationella systemdemonstrator.

2023-08-23 17:55 Weblink Articles & Editorial
AI går att användas på flera vis inom vården, bland annat till att se mönstret när det finns många pusselbitar hos den vårdsökande. ”Vi har inte varit superbra på att ta hand om datan, men AI kan hjälpa till att hantera och förstå informationen”. Det säger Markus Lingman, överläkare och professor i medicin.

Attributes

Health, Region
pages

Resources

2023-12-19 18:42 File (PDF, Word, PPT, etc)

Nytt lagförslag om delad data mellan myndigheter presenteras

Publicerad 18 december 2023

Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur den offentliga förvaltningen ska kunna samverka bättre genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt. Förslaget innebär att Sverige kan påbörja bygget av en informationsmotorväg som bland annat kommer att underlätta arbetet med att motverka välfärdsbrott, öka patientsäkerheten och hantera klimatomställningen. Därför är det här ett efterfrågat och principiellt viktigt förslag.

Utredningen föreslår att det införs en ny lag om den offentliga förvaltningens förmåga att utbyta information s.k. interoperabilitet. Lagen ska ställa krav på att nationella interoperabilitetslösningar ska användas vid datadelning inom den offentliga förvaltningen. Digg, Myndigheten för digital förvaltning, föreslås få föreskriftsrätt inom området.

Föreskrifterna ska etablera trafikregler för hur digital information och data ska delas mellan bland annat myndigheter, regioner och kommuner. Vilken information som får delas regleras i andra regelverk som samtidigt utreds inom Justitie-, social- och finansdepartementet. Allmänt gäller att den information som får delas alltid måste delas med hög säkerhet och respekt för den personliga integriteten.

– Samhällets och teknikens utveckling ställer allt högre krav på att offentliga aktörer ska kunna utbyta information och dela data på ett snabbt, effektivt och rättssäkert sätt. Både för att skydda, stötta och förenkla processer och beslut. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag. Nu ska förslagen analyseras som bereds vidare i Regeringskansliet innan regeringen tar ställning till förslagen, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen föreslår vidare att det ska vara ett politiskt mål att offentlig förvaltnings mest angelägna datadelning ska vara fullt interoperabel senast år 2030 och att Digg får utökade uppgifter inom området interoperabilitet. Digg ska bland annat ansvara för att ta fram nationella interoperabilitetslösningar, analysera nyttor och kostnader med dessa lösningar samt stödja den offentliga förvaltningen i arbetet med interoperabilitet.

Utredningsarbetet har haft sin utgångspunkt i det arbete som Digg utför när det gäller den digitala infrastrukturen Ena (Sveriges digitala infrastruktur). Utredningens förslag lämnas nu till regeringen för vidare beredning.

2023-11-15 15:55 Weblink
The Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud Launches a Guide for Built-in Protection Against AI Discrimination
Procurement of AI

AI enabled solutions present a new range of services that public entities can procure.  This community brings together public buyers to share knowledge and expertise to better understand the risks of using AI solutions and to collaborate on checks and balances for their safe implementation by developing standard procurement clauses

2023-08-17 09:15 List