Systematiskt införande av AI i offentlig sektor

Project owned by AI Sweden and part of AI inom hälso- och sjukvård Swedish
89d ago update
Denna samarbetsplats baseras på ett projekt AI Sweden genomförde med Västra Götalandsregionen och Region Skåne kring hur man jobbar med mognadsmätning och systematiskt införande av AI i regioner. Resultatet och lärdomarna av det projektet kan man läsa om i den slutrapporten som finns uppladdad som resurs här.

Ett systematiskt angreppsätt är viktigt när man vill komma förbi utforskandet och experimenterande med AI och verkligen öka sin mognad för att realisera potentialen med AI och jobba strategiskt med AI för verksamhetsutveckling. Vi ser att de verktyg, modeller, processer och lärdomar som användes i detta projektet är generella och går att använda sig av i olika delar av den offentliga sektorn.

Syftet med denna projektsidan är att fortsätta dokumentera lärdomar och dela relevanta resurser kring detta område. Det är öppet för alla med konto på My AI att lägga till resurser samt delta i diskussioner och bidra på bästa sätt.

Attributes

Execution, Culture & Mindset, Organization, Vision & Strategy
Civil Society, Municipality, Authority & Agency, Region
Professional, Experimenter, Practioner
pages

Resources

Denna förstudie, utförd av AI Sweden tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne, har dels fokuserat på att utvärdera effektiviteten av verktyget 'AI maturity assessment'. Genom pilotstudier i de två regionerna undersöktes potentialen att använda mognadsbedömningar för att systematiskt höja AI-mognaden och snabba på implementeringen av AI-lösningar. Förstudien inkluderade även en kartläggning av behov och inledande steg mot en nationell förankring med relevanta aktörer, för att lägga grunden till en nationell AI-satsning för hälso- och sjukvården.

Resultaten pekar på att teknisk expertis och infrastruktur finns tillgänglig i båda regionerna, men indikerar också ett behov av att utveckla organisatoriska strategier och förbättra samarbetet både regionalt och nationellt. Rekommendationer inkluderar anpassning av AI-mognadsmätningen för offentlig sektor, samordning av gemensamma utmaningar, ökad kunskapsdelning och riktade utbildningsinsatser.

Förstudien har även bidragit till vidareutvecklingen av nätverket för informationsdriven vård och uppstart av ett nytt nätverk för data scientists, samt en konferens som lyfte fram AI-tillämpningar inom hälso- och sjukvården. Förstudiens slutsatser understryker vikten av samordnade insatser för att fullt ut utnyttja AI:s potential inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Förstudien syftar till att ytterligare konkretisera och förankra en större nationell satsning. Detta kommer ske genom ett antal parallella delprojekt och pilotstudier som alla konkreta utvärdera arbetssätt, utveckling och paketering av resurser och strukturkapital som kan spridas brett till Sveriges regioner.