AI inom utbildning och skola

Project owned by AI Sweden and part of AI Knowledge & Competence Swedish
1y ago update
AI är ett kraftfullt verktyg som kommer att påverka utbildning på många olika sätt.  På senare tid har ChatGPT och andra liknande AI-modeller och verktyg diskuterats både som problem och som möjligheter. Andra AI-verktyg kan användas för att effektivisera administration och för att göra utbildningen mer individanpassad, bara för att nämna några exempel.

Detta forum är skapat för att vi i svenska grundskolor, gymnasier och universitet ska ha en plats där vi tillsammans kan diskutera och dela erfarenheter, resultat m.m. av att använda AI i utbildningen och lära oss om hur AI kan användas för att stärka oss alla.

I forumet här så vi vill samla in och diskutera nytta man kan ha av AI i utbildning och vilka utmaningar som finns. Vi vill dock fokusera på möjligheterna och lösningarna som stärker oss.

Alla kan bidra med material och diskutera. Vi har ett delat ansvar för ett bra och sakligt innehåll i forumet och håller en öppen och konstruktiv dialog här på forumet.

AI inom utbildning summerat av ChatGPT:

AI kan användas inom utbildning för att personifiera lärandet, automatisera administrativa uppgifter och ge realtidsfeedback till elever och lärare. Verktyg som är drivna av AI kan analysera elevernas data och justera kurplanen för att passa deras behov, vilket kan leda till förbättrade resultat. Dessutom kan AI-drivna virtuella assistenter och chattbotar hjälpa till med schemaläggning, kommunikation och andra administrativa uppgifter. AI kan också användas för att skapa interaktiva och immersiva lärmiljöer, såsom virtuella verklighetssimuleringar. Det är dock viktigt att notera att AI bör användas för att förbättra och komplettera den mänskliga erfarenheten, inte ersätta den.

pages

Resources

2024-04-21 09:11 Linked Page

Förbereda olika muntliga moment

I nästan alla ämnen och nästan alla årskurser ingår det ett muntligt moment. Det är allt från diskussioner och samtal till tal och presentationer. Det är en färdighet som eleverna kommer bära med sig resten av livet eftersom de kommer behöva tala för sig i många olika viktiga sammanhang.  

Att förbereda olika muntliga moment med hjälp av ChatGPT är ett kraftfullt och effektivt sätt att förbättra och förfina elevers färdigheter inom kommunikation och presentation. Genom att använda ChatGPT som en diskussionspartner kan eleven dra stor nytta av bottens breda kunskapsbas och förmåga att generera realistisk och konstruktiv respons. Här är några exempel på hur du kan dra maximal nytta av detta tillvägagångssätt:

Debattera och analysera ämnen

Inför en debatt eller en diskussion om ett visst ämne kan ChatGPT fungera som din träningspartner. Du kan diskutera dina åsikter och argument med botten och be den om att noggrant identifiera styrkor och svagheter i ditt resonemang. Den kan även hjälpa dig att hitta forskning och statistik som starkt stödjer dina påståenden, vilket stärker din argumentation betydligt. Observera att gratisversionen inte kan söka på internet och därför inte är lämplig att be om aktuell forskning och statistik.   

Förbereda för jobbintervjuer

Inför en riktig jobbintervju, eller som övningstillfälle, kan ChatGPT agera som en mycket erfaren HR-expert. Den kan hjälpa dig att formulera genomtänkta svar på vanliga intervjufrågor och ge utförlig feedback på din texts tonalitet. Bottens förmåga att ställa relevanta frågor kan hjälpa dig att förbereda dig väl för att i förväg hitta bra svar och kraftigt öka ditt självförtroende inför intervjun.

Öva presentation

Genom att simulera en situation där ChatGPT agerar som din chef eller en mycket erfaren kollega kan du öva på att presentera dina idéer på ett övertygande och engagerande sätt. Du kan få ovärderlig hjälp att strukturera din presentation, få bra tips om visuella hjälpmedel och träna på att svara på många tänkbara frågor eller invändningar som kan komma upp. För lägre årskurser så är denna övning också mycket lämplig inför att presentera framför klassen, men att ChatGPT då agerar som din klasskompis eller lärare.

Utvärdera innehåll och nyanser

Med ChatGPT som din diskussionspartner kan du också granska och noga utvärdera innehållet i ett tal eller en presentation. Du kan be botten om att identifiera områden där du behöver mer detaljer eller klarhet och få bra förslag på hur du kan avsevärt förbättra din kommunikation.

Genom att integrera ChatGPT på ett smart sätt i din förberedelse för muntliga moment kan eleverna få en mer interaktiv och givande träning, vilket i sin tur kan avsevärt förbättra deras kommunikationsfärdigheter och presentationsteknik inför avgörande framträdanden.

Förslag på prompter:

  1. Anta rollen som HR-ansvarig på en butikskedja och ställ intervjufrågor till mig för rollen som butiksbiträde. Efter varje svar jag ger, utvärdera mitt svar efter hur väl det stämmer överens med tjänsten jag söker, ställ också en ny fråga.
  2. Anta rollen som retorikexpert och debattera mot mig. Hitta på argument som gör att jag måste fördjupa mig i ämnet, utvärdera också mina svar efter hur väl de motsvarar ämnet vi debatterar. Varna mig också om vår debatt glider ifrån ämnet.

Skapa quiz, prov och anpassa lektionsinnehåll

Att använda ChatGPT för att skapa och anpassa quiz, prov och lektionsinnehåll är ett effektivt sätt att underlätta undervisningen och anpassa materialet efter elevernas behov. Här är några förslag om hur du kan gå tillväga:

Skapa anpassade quiz och prov 

När du har en färdig kursplan eller ett ämnesinnehåll du vill täcka kan du dela detta med ChatGPT. Baserat på materialet kan du be botten att generera quiz-frågor och provfrågor med tillhörande svar. Du kan ange olika svårighetsgrader för frågorna beroende på inlärarens nivå, och botten kan hjälpa dig att skapa varierade och utmanande frågor.

Differentiera frågor för olika kunskapsnivåer

ChatGPT kan också vara till stor hjälp när det kommer till differentiering. Om du har elever med olika nivåer av förståelse inom ett ämne kan du be botten om att skapa frågor som är anpassade efter varje elevs förmåga. På så sätt kan du ge alla elever en lämplig utmaning och stödja deras inlärning på bästa sätt.

Skapa anpassade lektionsplaneringar

För att säkerställa att ditt lektionsinnehåll är strukturerat och engagerande kan du använda ChatGPT för att generera hela lektionsplaneringar. Du kan inkludera översikt av innehållet, mål för inlärningen, tidsplan och förslag på bedömning. Botten kan även föreslå relevanta exempel och aktiviteter för att förstärka undervisningen. 

Anpassa läromedelstexter

Om du har en befintlig läromedelstext som du vill använda men som behöver anpassas för olika inlärningsnivåer kan du be ChatGPT om hjälp. Du kan ge specifika riktlinjer för hur texten ska omformuleras för att vara mer lättillgänglig eller mer avancerad, beroende på behoven hos dina elever.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ChatGPT endast kan ge förslag och underlätta processen. Som lärare har du den viktigaste rollen när det kommer till att bedöma och anpassa materialet för dina elever. Du känner dina elever bäst och kan använda ChatGPT som ett verktyg för att spara tid och generera idéer, men du måste ha kontroll över undervisningens kvalitet och anpassning efter dina elevers behov. Det är din expertis och förmåga som kommer att leda till en effektiv och engagerande undervisningserfarenhet.

Förslag på prompter: 

  1. Vi ska arbeta med vattnets kretslopp i ämnet kemi, mina elever är 11 år. Här är en lista på allt som vi ska gå igenom. Skriv 20 frågor som motsvarar innehållet i min lista och som låter eleverna visa att de kan svara på en enkel nivå och en fördjupad nivå.
  2. Jag har några elever i min klass som har svårt att förstå texterna i mitt ämne, ändra min läromedelstext så att den passar dessa elever. Behåll innehållet, men förklara svåra begrepp och använd enklare meningar. Här är texten:

Underlätta för andraspråkselever och elever med språksvårigheter

Att lära sig på ett språk man inte fullt ut behärskar kan vara en utmaning, och språkliga hinder som grammatik och ordförråd kan ibland stå i vägen för inlärningen. Som lärare är det viktigt att erbjuda eleverna verktyg och resurser som kan underlätta deras språkinlärning. Här är några exempel på hur du kan använda ChatGPT för att stödja andraspråkselever:

Översättning och språkstöd

ChatGPT kan vara en ovärderlig resurs när det gäller att översätta texter och begrepp till elevernas modersmål. Genom att erbjuda översättningar kan eleverna snabbt förstå innehållet i texter och därmed öka sin förståelse för ämnet. Lär eleverna att använda ChatGPT som ett språkstöd, så att de kan översätta enskilda ord, meningar eller hela texter efter behov.

Träna vanliga fraser

ChatGPT kan också användas för att träna vanliga fraser och dialoger på målspråket. Genom att simulera konversationer med ChatGPT på svenska kan eleverna öva på att använda språket i vardagliga situationer. Detta hjälper dem att utveckla sina kommunikationsfärdigheter och självförtroende i att använda det nya språket.

Ordlista med centrala begrepp

Inför ett nytt arbetsområde kan du be ChatGPT att sammanställa en ordlista som inkluderar centrala begrepp på både svenska och elevernas modersmål. Denna ordlista kan fungera som en referensguide som eleverna kan använda när de läser eller studerar innehåll relaterat till ämnet. Detta gör det lättare för dem att förstå nyckelbegreppen. Det går att be om en tabell där en kolumn är på svenska och en på arabiska exempelvis. Du kan med fördel lämna en kolumn tom där du kan lägga in bilder till begreppen.

Alternerande läromedelstexter

För att öka förståelsen av nya ämnen kan du låta ChatGPT skapa eller bearbeta läromedelstexter där avsnitten alternerar mellan svenska och elevens modersmål. Detta ger eleverna möjlighet att koppla samman informationen på båda språken och fördjupa sin förståelse av ämnet. Det kan också minska känslan av överväldigande när de stöter på komplexa ämnen på det nya språket.

Sammanfattningsvis kan ChatGPT vara en värdefull resurs för att underlätta språkinlärning och göra den mer tillgänglig för elever. Genom att använda dessa strategier kan du hjälpa elever att övervinna språkliga hinder och främja deras inlärning på ett effektivt sätt. Det är viktigt att skapa en stödjande och inkluderande lärandemiljö där eleverna känner sig trygga att använda dessa verktyg för att förbättra sina språkkunskaper och uppnå sina akademiska mål.

Förslag på prompter:

  1. Vi ska arbeta med efterkrigstiden i ämnet historia, mina elever är 16 år. Skapa en tabell med vanliga begrepp på svenska och översätt dem till polska i den andra kolumnen.
  2. Ändra min text så att vartannat stycke är på svenska och vartannat är på arabiska. Ändra inte innehållet utan översätt endast. Här är min text:

Lär ut kritiskt tänkande

ChatGPT är en chatbot som är tränad på att låta så bra som möjligt och inte vara så nära sanningen som möjligt. Ofta är det så att det som låter bra också är sant, men ibland kan det bli helt fel i informationen. Att använda ChatGPT som ett verktyg för att lära eleverna att tänka kritiskt och främja förmågan att verifiera information är en viktig och relevanta aspekt av modern utbildning. Här är några exempel på hur du kan implementera AI-källkritik i klassrummet:

Introducera ChatGPT som en resurs

Berätta för eleverna att ChatGPT är en användbar resurs för att samla information och generera svar på frågor. Understryk vikten av att använda tekniken som ett komplement till deras kritiska tänkande snarare än som en absolut auktoritet. Förklara att även om ChatGPT kan ge användbar information, är det inte alltid 100% korrekt, och det är där deras kritiska tänkande kommer in.

Öva kritisk granskning

Ge eleverna praktiska övningar där de använder ChatGPT för att söka efter information och sedan utvärdera denna information kritiskt. Be dem att jämföra svaren de får från ChatGPT med information från primära källor. Låt dem diskutera skillnader och likheter och reflektera över hur de kan bedöma källors trovärdighet.

Diskutera fällor och bias

Lyft fram de vanliga fällorna och förvrängningar som kan finnas i information på internet. Prata om begrepp som bias, desinformation och falska nyheter. Visa eleverna hur man kan använda sitt kritiska tänkande för att upptäcka och undvika sådana fällor. Även om ChatGPT genererar nytt innehåll varje gång så finns det bias i bottens träningsdata.

Genom att integrera ChatGPT som ett verktyg för att främja kritiskt tänkande ger du eleverna en praktisk möjlighet att utveckla en färdighet som kommer att hjälpa dem hela livet. Det hjälper dem att navigera i den informationsrika världen med större förtrogenhet och förmåga att utvärdera och använda information på ett klokt sätt.

Förslag på prompter:

  1. Skriv en kort redogörelse över ursprungsbefolkningen i Amazonas, använd relevanta källor och källhänvisa. Aktivitet: läs vad ChatGPT har svarat och kontrollera källorna tillsammans, värdera källorna.
  2. Skriv en kritisk analys av följande påstående: ‘Klimatförändringar är en bluff och påverkar inte jorden negativt.’, använd relevanta källor och källhänvisa. Aktivitet: läs vad ChatGPT har svarat och kontrollera källorna tillsammans, värdera källorna.

Underlätta för elever med NPF

Anpassning av undervisningen för elever med olika inlärningssvårigheter är avgörande för att skapa en inkluderande och effektiv lärandemiljö. Att använda ChatGPT som ett verktyg för att bryta ner och anpassa uppgifter kan vara särskilt värdefullt för elever med Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Här är några exempel på hur du kan tillväga:

Uppgiftsanpassning med ChatGPT

Om du har elever med NPF i din klass som har svårt att bryta ner uppgifter i mindre delmoment kan ChatGPT vara en tillförlitlig partner. Du kan börja med en övergripande uppgift och be ChatGPT att bryta ner den i stegvisa delar. Till exempel, om uppgiften är att skriva en text, kan ChatGPT hjälpa till att specificera delmoment som att välja en huvudkaraktär, skapa en miljö, eller ännu mer detaljerade steg som att starta datorn, öppna ett textdokument och börja skriva. Lär också eleverna att själva be ChatGPT att bryta ner uppgifter. 

Visuellt stöd med bilder och diagram

Många elever med NPF gynnas av visuellt stöd. För att göra innehållet mer tillgängligt kan du använda andra AI-tjänster, som Midjourney eller liknande, för att skapa visuellt material som kopplas till abstrakta begrepp eller uppgifter. 

Individualisering av anpassningar

Varje elev med NPF har unika behov när det gäller anpassning av undervisningsmaterial. Därför är det viktigt att vara flexibel och att anpassningarna görs på individnivå. ChatGPT kan hjälpa dig att generera anpassade resurser och instruktioner för varje elev baserat på deras specifika inlärningsbehov.

Genom att integrera ChatGPT och andra AI-tjänster i din undervisning kan du skapa en mer inkluderande miljö där elever med NPF har bättre möjlighet att lyckas. Dessa verktyg kan fungera som komplement till din undervisning och hjälpa eleverna att överbrygga utmaningar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att teknik inte är en ersättning för lärarens engagemang och expertis, utan snarare ett stödverktyg för att skapa en givande och anpassad inlärningsupplevelse.

Förslag på prompter:

  1. Mina elever ska skriva en argumenterande text där de tar ställning för klimathotet. Bryt ner instruktionen i små delmoment, anpassat efter en elev som har svårt att arbeta självständigt. Var så detaljerad som möjligt.
  2. Jag har en elev som saknar grundläggande förståelse. Förenkla min text samt förklara och förtydliga begreppen som har med texten att göra. Här är texten:
Read more
2024-04-19 18:40 Prompt
I want you to respond as if I am a student. Don't give me the answer immediately, but try to ask me questions and guide me into the right answer. Make sure I don’t cheat and really understand the topic.

Credit to Amer Mohammed

2024-04-15 07:41 Weblink
With a new race underway to create the next teaching chatbot, IBM’s abandoned 5-year, $100M ed push offers lessons about AI’s promise and its limits.
2024-04-05 14:58 Weblink Research & Reports
Specialisterna inom AI behöver bli fler och lära sig nya saker för att driva utvecklingen framåt. För att AI ska kunna implementeras och tillämpas behövs ytterligare kompetenser. Fler behöver också utveckla en tvärdisciplinär förståelse och förståelse för de frågor som uppstår i skärningspunkten mellan teknik och samhälle och framför allt etik och juridik. Det visar rapporten Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud.
2024-04-05 14:57 Weblink Research & Reports
I denna rapport görs en översiktlig analys av hur artificiell intelligens (AI) kan komma att påverka yrkeshögskolans utbildningsutbud utifrån förändringar i arbetsmarknadens behov. En övergripande slutsats är att utvecklingen inom AI-området går otroligt fort och det är därför svårt att dra annat än generella slutsatser.
2024-03-28 08:16 Linked Podcast
Listen to this episode from AI Sweden Podcast on Spotify. I detta avsnitt av "The AI Sweden Podcast" välkomnar vi en i mitt tycke väldigt spännande gäst, Mikael "Micke" Kring, en banbrytande kraft inom utbildningsteknik och nuera också generativ AI. Micke, vars arbete sträcker sig från klassrummet i Stockholm till enheten på Livslångt Lärande på RISE, har stark påverkan på hur vi tänker kring och använder AI inom skolvärlden. Med en bakgrund som musiker och en oförtröttlig nyfikenhet för teknik, tar Micke oss med på en resa genom sin professionella utveckling, från de första tangenterna på en Commodore 64 till att bli lite av en pionjär inom användningen av AI i utbildning. Genom att kombinera lekfullhet med pragmatism visar Micke hur vi kan göra AI tillgängligt och meningsfullt för alla, och framför allt, hur detta revolutionerande verktyg kan inspirera till lärande och kreativitet i skolsammanhang. Lyssna in för en djupgående diskussion om framtiden för utbildning, där generativ AI spelar huvudrollen i att forma hur vi lär, undervisar, och tänker kring kunskapsförmedling. Denna podcast är en del av AI Swedens initiativ att sprida kunskap och förståelse för AI och dess roll i dagens samhälle. För att kolla in vad vi pratar om i podden: Micke's hemsida Generativ AI i Skolan-video från Micke och RISE Micke på LinkedIn Om du har några frågor eller förslag på ämnen du vill att vi ska täcka, skicka gärna ett mail till ⁠⁠peter.kurzwelly@ai.se⁠⁠. För mer information om AI Sweden, följ oss på YouTube och ⁠LinkedIn⁠, eller connecta med Peter på ⁠LinkedIn⁠ eller ⁠Twitter/X⁠.
2024-03-18 07:37 Linked Weblink
A guide to computational thinking education, with a focus on artificial intelligence literacy and the integration of computing and physical objects.

Computing has become an essential part of today's primary and secondary school curricula. In recent years, K–12 computer education has shifted from computer science itself to the broader perspective of computational thinking (CT), which is less about technology than a way of thinking and solving problems—“a fundamental skill for everyone, not just computer scientists,” in the words of Jeanette Wing, author of a foundational article on CT. This volume introduces a variety of approaches to CT in K–12 education, offering a wide range of international perspectives that focus on artificial intelligence (AI) literacy and the integration of computing and physical objects.

The book first offers an overview of CT and its importance in K–12 education, covering such topics as the rationale for teaching CT; programming as a general problem-solving skill; and the “phenomenon-based learning” approach. It then addresses the educational implications of the explosion in AI research, discussing, among other things, the importance of teaching children to be conscientious designers and consumers of AI. Finally, the book examines the increasing influence of physical devices in CT education, considering the learning opportunities offered by robotics.

Contributors

Harold Abelson, Cynthia Breazeal, Karen Brennan, Michael E. Caspersen, Christian Dindler, Daniella DiPaola, Nardie Fanchamps, Christina Gardner-McCune, Mark Guzdial, Kai Hakkarainen, Fredrik Heintz, Paul Hennissen, H. Ulrich Hoppe, Ole Sejer Iversen, Siu-Cheung Kong, Wai-Ying Kwok, Sven Manske, Jesús Moreno-León, Blakeley H. Payne, Sini Riikonen, Gregorio Robles, Marcos Román-González, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Ju-Ling Shih, Pasi Silander, Lou Slangen, Rachel Charlotte Smith, Marcus Specht, Florence R. Sullivan, David S. Touretzky

2024-03-13 19:28 Linked Podcast
Johan Falk är undervisningsråd och gruppledare för AI på Skolverket. Han har tidigare jobbat som mattelärare och som ansvarig över matematikundervisning på nationell nivå. Utöver detta är han föreläsare och har dessutom skrivit två böcker om AI. På vilket sätt påverkar den nya AI-tekniken undervisningen idag? Hur ser lärare och elever på AI? Hur kan AI användas som ett verktyg i skolan? Johans bok "AI för Nybörjare": ⁠https://t.ly/n0JcE⁠ (00:00) - Introduktion (00:54) - Välkommen! (03:43) - Hur Johan blev gruppledare för AI inom utbildning (05:04) - Frågorna om hur AI ska implementeras i skolan (07:08) - Lärarnas syn på AI och risker (09:21) - Saker att tänka på och varför AI är som en miniräknare för språk (13:06) - Kan AI öppna dörrarna för nya form av inlärning: Algoritmisk -och microinlärning (17:02) - Johan Falks böcker: AI för nybörjare och AI i skolan (19:13) - ChatGPT för barn: Lära sig nya ämnen, interaktiva sagor, historiska soloäventyr (21:56) - Möjlighet till individuell undervisning med AI (24:10) - Hur försiktiga ska vi vara med att använda AI i utbildning? (32:32) - AI-dilemmat: Första prompten till en superintelligens! (38:02) - Hur kan vi använda AI för att leda oss mot en ljusare framtid? (40:18) - Avslutning En AI till Kaffet - Våra Kanaler Hemsida:⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://linktr.ee/enaitillkaffet⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/enaitillkaffet⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ LinkedIn:⁠ ⁠⁠https://www.linkedin.com/company/savantic⁠⁠⁠ Savantics Hemsida:⁠ ⁠⁠https://www.savantic.se/⁠⁠⁠ Apple Podcasts:⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://podcasts.apple.com/us/podcast/en-ai-till-kaffet/id1706391795?uo=4⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Spotify:⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://open.spotify.com/show/7fgcJR0gDwOOT57ys3xATI⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://youtube.com/playlist?list=PLQVG3fdQDT607rDISH_O_xggFyuSCk2Kw&si=Z9t84zbnQ8fazCQx⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Google Podcasts:⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8yMjQ0NDMxLnJzcw==⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ RSS:⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://anchor.fm/s/e8efeb7c/podcast/rss⁠⁠⁠⁠⁠⁠ #podcast #AI #EnAItillKaffet #ArtificiellIntelligens #Savantic #ChatGPT #skola #undervisning #lärare #AIiUtbildning #Skolinnovation #DigitalPedagogik #FramtidensSkola #AIEtik #Lärarutbildning #ElevcentreradLärande #TeknikISkolan #AIochIntegritet #Undervisningsmetoder #PedagogiskAI #AnsvarsfullAI #SkolansFramtid #AIIFöreläsningar #UtbildningsTeknik #Skolverket #DigitalTransformation #EdTech #AIochUtbildning #LärandeOchTeknologi

Attributes

Vision & Strategy, Organization, Usecases & Inspiration, Culture & Mindset, Competence & Expertise
Education
Experimenter
Language, Vision, Creation
pages

Resources

2024-05-14 08:21 Weblink English
Since 2019, the presence of Deepfakes - hyperrealistic AI-generated video, photo, and audio forgeries - has surged by 550%. This blurring of reality requires a new approach to vetting if online content is real or fake. This guide is designed to build student awareness of the presence and impact of d
2024-01-29 17:16 Weblink Knowledgebase Swedish
Välkommen till EDUAI, en innovativ plattform grundad av Danny Stacey, som syftar till att förena utbildning med AI-teknologi. Danny Stacey har med EDUAI visionen att inspirera lärare och ledare att använda AI i undervisningsprocessen, vilket leder till en framtida utbildning präglad av innovation, inspiration och transformation. Genom EDUAI tar vi tillsammans steg mot att utforska och forma framtidens utbildning, med dessa tre grundläggande principer som vägledning.
2024-01-03 10:25 Weblink Knowledgebase

Creative and critical engagement

with AI in education

A collection of assignments and materials inspired by the humanities,
for educators curious about how AI affects their students and their syllabi

2023-12-13 06:23 Weblink English
Recent developments in Generative Artificial Intelligence (GenAI) have created a paradigm shift in multiple areas of society, and the use of these technologies is likely to become a defining feature of education in coming decades. GenAI offers transformative pedagogical opportunities, while simultaneously posing ethical and academic challenges. 

Against this backdrop, we outline a practical, simple, and sufficiently comprehensive tool to allow for the integration of GenAI tools into educational assessment: the AI Assessment Scale (AIAS). The AIAS empowers educators to select the appropriate level of GenAI usage in assessments based on the learning outcomes they seek to address. 

The AIAS offers greater clarity and transparency for students and educators, provides a fair and equitable policy tool for institutions to work with, and offers a nuanced approach which embraces the opportunities of GenAI while recognising that there are instances where such tools may not be pedagogically appropriate or necessary. By adopting a practical, flexible approach that can be implemented quickly, the AIAS can form a much-needed starting point to address the current uncertainty and anxiety regarding GenAI in education. 

As a secondary objective, we engage with the current literature and advocate for a refocused discourse on GenAI tools in education, one which foregrounds how technologies can help support and enhance teaching and learning, which contrasts with the current focus on GenAI as a facilitator of academic misconduct.

It’s almost 12 months since OpenAI released ChatGPT and the internet (and Teaching@Sydney!) is awash with examples of how students and teachers can use it and other general-purpose generative AI tools to enhance learning, teaching, and assessment. These ‘general-purpose generative AI tools’ like ChatGPT, Bing Chat, Claude, and Bard are open-ended chat interfaces that anyone can access and start a conversation.
Laika is an AI teenager raised solely on social media. Her personality, ideals, and opinions are 100 % shaped by the content and climate of popular digital platforms. Through her, we can observe and understand the potential risks of consuming too much social media, without exposing real kids. Laika is used for mental health research and education.
2023-07-05 06:34 Weblink
RISE anordnar utbildnings-webbinarium den 15:e augusti där vi diskuterar AI och dess påverkan på skolsystemet. Senaste tidens AI-teknologi och dess media-hype medför många frågor och funder
2023-06-22 11:31 Weblink
This document sets out the position of the UK DfE on the use of generative artificial intelligence (AI), including large language models (LLMs) like ChatGPT or Google Bard, in the education sector.

Generative AI refers to technology that can be used to create new content based on large volumes of data that models have been trained on. This can include audio, code, images, text, simulations, and videos.