ALMA – en digital assistent

Implemented owned by Blackwell Medtech Swedish
104d ago update
(In English below)

ALMA (Automated Learnable Medical Assistant) är ett CE-märkt beslutsstöd framtaget av bolaget Blackwell Medtech och dess grundare, Fredrik Holmberg, läkare på Vårby VC och Stefan Skoog, ingenjör med fokus på eHälsa. Programmet är utformat för att effektivisera arbetet med digitala datajournaler inom vården, särskilt inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) där journalsystemet TakeCare används. ALMA är kompatibelt med olika journalsystem och kan analysera data för att upptäcka fel, interaktion, ge förlag på förbättringar. Dessutom kan den hjälpa till med journalanteckningar och diagnosförslag.

Illustration: Katarina Liliequist

Läs mer här!

ALMA (Automated Learnable Medical Assistant) is a CE-marked decision support tool developed by the company Blackwell Medtech and its founders, Fredrik Holmberg, a physician at Vårby VC, and Stefan Skoog, an engineer focusing on eHealth. The program is designed to optimize the use of digital medical records within healthcare, particularly within SLSO (Stockholm County Healthcare Area) where the TakeCare system is used. ALMA is compatible with various medical record systems and can analyze data to detect errors, interactions, and provide suggestions for improvement. Additionally, it can assist with medical note-taking and diagnosis suggestions.

Illustration: Katarina Liliequist

Read more here!

(In English below)

Målet med ALMA är att förbättra den kliniska vardagen för läkare genom att erbjuda ett effektivt verktyg för att hantera patientjournaler och göra kliniska beslut. Genom att erbjuda snabb åtkomst till relevant information och stöd i form av riktlinjer och rekommendationer, strävar ALMA efter att öka läkares produktivitet, minska arbetsbördan och förbättra vårdkvaliteten. Dessutom syftar användningen av ALMA till att öka intresset från vårdcentraler och sprida verktygets fördelar till en bredare användarbas.

The goal of ALMA is to improve the clinical daily life for physicians by providing an efficient tool for managing patient records and making clinical decisions. By offering quick access to relevant information and support in the form of guidelines and recommendations, ALMA aims to increase physicians' productivity, reduce workload, and enhance the quality of care. Additionally, the use of ALMA aims to generate interest from healthcare centers and spread the benefits of the tool to a wider user base.

(In English below) 

ALMA är en journalrobot som effektiviserar och underlättar det administrativa patientarbetet för läkare genom att automatiskt söka igenom patientjournaler, upptäcka olika situationer och erbjuda relevanta åtgärder och alternativ. Den fungerar i bakgrunden och uppmärksammar läkare på potentiella problem eller möjligheter, vilket sparar tid och ökar kvaliteten på vården. ALMA erbjuder även möjligheten att skapa journalanteckningar och receptförslag, vilket minskar risken för missar och förenklar arbetsflödet.

ALMA is a journal robot that optimizes and facilitates administrative patient work for physicians by automatically scanning patient records, identifying various situations, and providing relevant actions and alternatives. It operates in the background and alerts physicians to potential issues or opportunities, saving time and enhancing the quality of care. ALMA also offers the ability to create journal notes and prescription suggestions, reducing the risk of errors and simplifying workflow.

(In English below)

Pilotstudier på vårdcentraler, inklusive Liljeholmens Vårdcentral och Husläkarjour, visar positiva resultat av ALMAs implementering. Läkare har rapporterat att ALMA har hjälpt dem att upptäcka och hantera olika kliniska situationer mer effektivt, vilket har resulterat i förbättrad vård och ökad tillfredsställelse hos både personal och patienter. Erfarenheterna från pilotprojekten har sammanställts i en rapport som bekräftar att ALMA adresserar flera behov inom den kliniska vardagen och har potential att vara ett värdefullt verktyg för vårdcentraler oavsett vilket journalsystem de använder. Framtida mål inkluderar spridning och ökad användning av ALMA för att uppnå liknande vinster inom en bredare vårdkontext.

Läs mer här!

Pilot studies at healthcare centers, including Liljeholmens Vårdcentral and Husläkarjour, demonstrate positive outcomes from the implementation of ALMA. Physicians have reported that ALMA has assisted them in identifying and managing various clinical situations more efficiently, resulting in improved care and increased satisfaction among both staff and patients. The experiences from the pilot projects have been compiled into a report confirming that ALMA addresses several needs within the clinical setting and has the potential to be a valuable tool for healthcare centers regardless of the journal system they use. Future goals include spreading and increasing the usage of ALMA to achieve similar benefits within a broader healthcare context.

Read more here!

Attributes

Experimenter, Practioner
pages

Resources

2024-02-12 13:39 Video
“Introduktion till ALMA - din digitala kollega” by Blackwell Medtech on Vimeo.