link

Resource for Nybörjare

AI - Ett område med olika teknologier

Post by Nybörjare 305d ago update
Artificiell Intelligens (AI), i detta sammanhang, kan definieras på många sätt. I detta dokument avgränsar vi AI på samma sätt som det görs av EU-kommissionens högnivåexpertgrupp för artificiell intelligens: 

System som visar intelligent beteende genom att analysera sin miljö och vidta åtgärder - med viss grad av självständighet - för att uppnå specifika mål

Olika begrepp

Området artificiell intelligens kan också delas som antingen smal (narrow) eller generell (general) AI. Artificiell generell intelligens (AGI) avser system som kan lösa vilka lösbara problem som helst, vilket vi idag inte är i närheten av att skapa. Vad vi ser idag är smal artificiell intelligens. Det är ett system som är utvecklat för att lösa ett specifikt problem åt gången.

Vidare kan man definiera samma begrepp som stark eller svag artificiell intelligens. Stark artificiell intelligens blir då detsamma som artificiell generell intelligens, att systemet skulle vara medvetet om sin egen existens och faktiskt vara intelligent. Svag artificiell intelligens blir då de system vi redan lyckats skapa. De kan utföra intelligenta handlingar, men är inte intelligenta i sig och inte medvetna om sin egen existens.

AI som en del av Datavetenskap

Artificiell intelligens som forskningsområde tillhör Datavetenskapen. Datavetenskap kan delas in i flera underkategorier, där AI är ett område. 

Går vi ännu djupare kan vi dela in forskningsområdet AI i flera underkategorier. Nu kommer vi in på de olika sätt man tränar algoritmer på.