Läkemedelsverket använder AI för att förenkla medicinsk produktinformation

(In English below)

Läkemedelsverket har använt AI-teknik för att analysera språket i medicinsk produktinformation för att förenkla och öka tydligheten. Genom samarbete med den europeiska läkemedelsmyndigheten har man kunnat identifiera områden med språklig likhet, vilket kan ligga till grund för framtida standardiseringsarbete.

Läs mer här!

Läkemedelsverket has used AI technology to analyze the language in medical product information to simplify and increase clarity. Through collaboration with the European Medicines Agency, areas of linguistic similarity have been identified, which may serve as the basis for future standardization efforts.

Read more here!

(In English below)

Målet är att förenkla och öka tydligheten i medicinsk produktinformation genom att använda AI-teknik för att identifiera språkliga likheter i produktresuméer och bipacksedlar.

The objective is to simplify and increase clarity in medical product information by using AI technology to identify linguistic similarities in product summaries and package inserts.

(In English below)

Genom användning av natural language processing har man analyserat språket i produktresuméer och bipacksedlar med AI-modeller som översätter texten till en matematisk representation av språkets innebörd. Detta möjliggör att hitta språkligt liknande formuleringar, vilket kan underlätta för myndigheter, läkemedelsbolag, patienter och förskrivare.

Through the use of natural language processing, the language in product summaries and package inserts has been analyzed using AI models that translate the text into a mathematical representation of the language's meaning. This enables the identification of linguistically similar formulations, which can facilitate understanding for authorities, pharmaceutical companies, patients, and prescribers.

(In English below)

Projektet har resulterat i en vetenskaplig publicering i tidskriften PLOS ONE och den analyserade datamängden är tillgänglig för forskning och utveckling via Svensk Nationell Datatjänst. Genom ökad tydlighet i medicinsk produktinformation kan risken för felmedicinering minskas, vilket gynnar både patienter och hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer här!

The project has resulted in a scientific publication in the journal PLOS ONE, and the analyzed dataset is available for research and development via the Swedish National Data Service. Increased clarity in medical product information can reduce the risk of medication errors, benefiting both patients and the healthcare system.

Read more here!

Attributes

Health
Practioner
NLP
}