AI hittar friska organ som ska skyddas från strålning

(In English below) 

På Sahlgrenska Universitetssjukhus prövas artificiell intelligens (AI) för att underlätta strålbehandling av cancerpatienter genom att automatisera ritningen av friska organ i strålmodeller. Målet är att avlasta strålläkare och frigöra tid för andra uppgifter. Genom att låta datorer rita in de friska organen i strålmodellen kan strålläkarna fokusera på att rikta strålningen för att behandla sjuk vävnad samtidigt som de skyddar friska organ från överexponering.

Läs mer här!

Foto: Ines Sebalj.

At Sahlgrenska University Hospital, artificial intelligence (AI) is being tested to facilitate radiation therapy for cancer patients by automating the drawing of healthy organs in radiation models. The goal is to relieve radiation oncologists and free up time for other tasks. By allowing computers to draw the healthy organs in the radiation model, radiation oncologists can focus on directing the radiation to treat diseased tissue while protecting healthy organs from overexposure. 

Read more here!

Photo: Ines Sebalj.

(In English below)

På lång sikt är målet att förbättra och optimera användningen av AI inom strålbehandling för att ytterligare minska belastningen på strålläkare och förbättra behandlingsresultaten för cancerpatienter. Forskning och utveckling fortsätter för att utforska möjligheterna med AI och hur tekniken kan anpassas för att passa specifika behov inom strålbehandling.

In the long term, the goal is to improve and optimize the use of AI in radiation therapy to further reduce the burden on radiation oncologists and enhance treatment outcomes for cancer patients. Research and development are ongoing to explore the possibilities with AI and how the technology can be tailored to meet specific needs within radiation therapy.

(In English below)

Lösningen som presenteras är att använda artificiell intelligens och datorer för att automatisera ritningen av friska organ i strålmodeller. Genom att låta datorerna rita in friska organ kan man avlasta strålläkarna och frigöra tid för andra uppgifter. Detta gör det möjligt att optimera strålbehandlingen och minska risken för skada på frisk vävnad. Trots att tekniken ännu inte når önskad prestanda betraktas den som en fördel för att möta det stora antalet behandlingar och den viktiga tidsaspekten inom strålbehandling.

The solution presented is to use artificial intelligence and computers to automate the drawing of healthy organs in radiation models. By allowing computers to draw healthy organs, radiation oncologists can be relieved of some tasks and free up time for other duties. This enables the optimization of radiation therapy and reduces the risk of damage to healthy tissue. Despite the technology not yet reaching the desired performance level, it is considered advantageous for addressing the large number of treatments and the crucial time aspect in radiation therapy

(In English below)

Även om datorerna ännu inte når önskad nivå av prestanda, bidrar de ändå till att spara tid för strålläkare genom att automatisera vissa delar av ritningen. Trots utmaningar och behov av ytterligare optimering anses automatisering vara fördelaktig för strålbehandlingen. 

Läs mer här!

Foto: Ines Sebalj.

Even though the computers have not yet reached the desired level of performance, they still contribute to saving time for radiation oncologists by automating certain parts of the drawing process. Despite challenges and the need for further optimization, automation is considered advantageous for radiation therapy. 

Read more here!

Photo: Ines Sebalj.

Attributes

Health
Experimenter, Practioner
}