Fallsensorer testas på Norra Kajens Äldreboende: Markant Minskning av Fallolyckor

PoC/Research owned by Sundsvalls kommun Swedish
207d ago update
(In English below)

På Norra Kajens äldreboende i Sundsvall testas fallsensorer som en del av ett AI-projekt för att minska risken för fall hos de boende. Efter tre månader har fallen minskat med 64 procent. Undersköterskor rapporterar en betydande förbättring och tror att tekniken kan revolutionera äldreomsorgen.

Läs mer här!
 

At Norra Kajen's elderly care home in Sundsvall, fall sensors are being tested as part of an AI project to reduce the risk of falls among residents. After three months, falls have decreased by 64 percent. Caregivers report a significant improvement and believe the technology could revolutionize elderly care.

Read more here!

(In English below)

Det övergripande målet är att minska antalet fall och därigenom förbättra livskvaliteten för de boende. Fallsensorerna testas för att utvärdera deras effektivitet och användbarhet inom äldreomsorgen. Beslut om att utöka teknologins användning på fler boenden kommer att fattas baserat på testresultaten.

The overarching goal is to reduce the number of falls and thereby improve the residents' quality of life. The falls sensors are being tested to evaluate their effectiveness and usability in elderly care. Decisions to expand the use of the technology to more facilities will be based on the test results.

(In English below)

Fallsensorerna använder AI-teknik och kan anpassas efter varje boendes specifika behov. Den flexibla tekniken möjliggör tidig varning och förebyggande åtgärder innan ett fall inträffar. Genom att skanna rörelser i rummet från taket kan sensorn differentiera mellan olika rörelsemönster och skicka larm till personalens mobiler via en app.

The fall sensors use AI technology and can be customized to each resident's specific needs. The flexible technology allows for early warning and preventive measures before a fall occurs. By scanning room movements from the ceiling, the sensor can differentiate between various motion patterns and send alerts to staff's mobile phones via an app.

(In English below)

Efter tre månaders testning har fallen minskat med 64 procent, vilket bekräftas av en utvärdering. Undersköterskor vittnar om förenklat arbete och ökad effektivitet genom teknologins användning. Beslut om att implementera fallsensorer på fler kommunala boenden baseras på de positiva resultaten och det ökande intresset från enhetschefer inom äldreomsorgen.

Läs mer här!

After three months of testing, falls have decreased by 64 percent, confirmed by an evaluation. Caregivers testify to simplified work and increased efficiency through the use of technology. Decisions to implement fall sensors in more municipal facilities are based on the positive results and the growing interest from unit managers in elderly care.

Read more here!

Attributes

Health