Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

PoC/Research owned by Västra Götalandsregionen Swedish
262d ago update
(In english below)

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI/ Fewer falls on healthcare wards with the help of AI.

I ett innovationsprojekt samarbetade Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att minska antalet fallolyckor inom vården med hjälp av AI-teknik. Projektet finansierades av innovationsfonden och resulterade i en betydande minskning av fallskador inom båda sjukhusens förvaltningar.

Läs mer här!

In an innovation project, Södra Älvsborg Hospital and Sahlgrenska University Hospital collaborated to reduce the number of falls in healthcare through the use of AI technology. The project was funded by innovationsfonden and resulted in a significant decrease in fall injuries within both hospitals' administrations.

Read more here!

(In english below)

För att minska risken för fallskador installerades AI-tekniken på två vårdavdelningar - en strokeavdelning på Södra Älvsborgs sjukhus med 21 vårdrum och en medicinavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med lika många vårdrum. Personalen genomgick utbildning i systemet och använde det på inskrivna patienter. Under projektperioden implementerades och testades AI-systemet för att övervaka patientrörelser och potentiella fallrisker.

To reduce the risk of fall injuries, AI technology was installed in two healthcare wards – a stroke ward at Södra Älvsborg Hospital with 21 patient rooms and a medical ward at Sahlgrenska University Hospital, also with 21 patient rooms. The staff received training in the system and used it with admitted patients. During the project period, the AI system was implemented and tested to monitor patient movements and potential fall risks.

(In English below)

Målet med projektet var att minska antalet fallskador inom vården, och innovationsfonden beviljade närmare 1,5 miljoner kronor för att stödja detta mål. Projektet syftade till att dra nytta av AI-teknik för att förebygga olyckor och skador på patienter i vårdrummen.

The goal of the project was to reduce the number of patient accidents in healthcare, and innovationsfonden granted nearly 1.5 million kronor to support this objective. The project aimed to leverage AI technology to prevent accidents and injuries to patients in their rooms.

(In english below)

Efter en åtta veckors testperiod visade utvärderingen av projektet att antalet fall minskade med imponerande 67 procent med hjälp av AI-systemet. Dessutom var feedbacken från vårdpersonalen positiv, och de fann att systemet fungerade väl och reagerade snabbt på patientrörelser. Larmmeddelanden gick till de mobila enheter som vårdpersonalen redan använde, vilket effektiviserade kommunikationen och möjliggjorde snabba ingripanden.

Läs mer här!

After an eight-week testing period, the project evaluation revealed that the number of cases decreased by an impressive 67 percent with the help of the AI system. Additionally, the feedback from healthcare personnel was positive, as they found that the system functioned well and responded quickly to patient movements. Alarm notifications were sent to the mobile devices that healthcare staff were already using, streamlining communication and enabling swift interventions.

Read more here!

pages

Resources

2024-01-11 07:31 Weblink
AI-teknik kan minska fallolyckorna inom sjukvården. En pilotstudie på sjukhusen i Borås och Göteborg visar hur 7 av 10 fallolyckor kunde undvikas. – Det känns väldigt bra, tryggheten har ökat för patienterna, säger sjuksköterskan Linnea Alm, på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Attributes

Health, Region
pages

Resources

2023-12-12 17:40 File (PDF, Word, PPT, etc)
Slides från presentationen finns här/ The presentation slides can be found here
2023-12-12 17:37 Video Other
Presentation Terese Dalåsen, projektägare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och områdeschef, förvaltningen Fastighet, stöd och service.